Адміністрацыйныя працэдуры

Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца ў рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Комплекс па аказанні паслуг імя П.М.Машэрава» па заявах грамадзян, індывідуальных прадпрымальнікаў і юрыдычных асоб

 

Найменне адміністрацыйнай працэдуры, пункт (падпункт) пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

  ад 26 красавіка 2010 г. № 200

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Асобы, адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур і вядзенне справаводства па іх (асобы, якiя iх замяняюць)

1

2

3

4

1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі - пункт 2.1 пераліку

-

5 дзён з дня

звароту

Спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503 тэл. 222 43 41)

2. Выдача даведкі аб месцы працы і пасадзе - пункт 2.2 пераліку

-

5 дзён з дня

звароту

 Спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503 тэл. 222 43 41)

3. Выдача даведкі аб перыядзе працы - пункт 2.3 пераліку

-

5 дзён з дня

звароту

Спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503 тэл. 222 43 41)

4. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы - пункт 2.4 пераліку

-

5 дзён з дня

звароту

Намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык І.Л.

каб.508 У тэл. 306 43 70

5. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах - пункт 2.5 пераліку

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

лісток непрацаздольнасці

 

даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або прадастаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

6. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці - пункт 2.6 пераліку

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

 

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

 

пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей - усынавiлi) дзяцей

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцелю) (далей - усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

7. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, - пункт 2.8 пераліку

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

8. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў - пункт 2.9 пераліку

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
 

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два сведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)


копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

 

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

 

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

 

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам


даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да

3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці


даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

 

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

9. Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў - пункт 2.9¹ пераліку

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

два пасведчання аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - уяўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

 

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, - для асоб, якім дапамога па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогi або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

10. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў - пункт 2.12 пераліку

заяву

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

 

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

 

копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi

 

пасведчанне інваліда альбо зняволенне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

 

пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi

 

даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

 

даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

 

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

 

копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

 

копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

 

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў ўяўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

 

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

 

звесткi аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

 

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

11. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў) - пункт 2.13 пераліку

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

12. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці, - пункт 2.14 пераліку

листок нетрудоспособности

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

13. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі - пункт 2.16 пераліку

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог, - 1 месяц

Камісія па прызначэнні дапамог

начальнік ОПиОКР

Карніенка Е.Л .;

намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык И.Л .;

спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

14. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - пункт 2.18 пераліку

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня

звароту

Намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык І.Л.

каб. 508В тел.306 43 70

15. Выдача даведкі аб выхадзе на працу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пункт 2.19 пераліку

 

5 дзён з дня

звароту

Спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503 тэл. 222 43 41)

 

 

16. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры - пункт 2.20 пераліку

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

5 дзён з дня

звароту

Намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык І.Л.

каб. 508В тел.306 43 70

17. Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем - пункт 2.24 пераліку

-

5 дзён з дня

звароту

Специалист по кадрам

Борисевич М.В.

каб.503 тел. 222 43 41

18. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў - пункт 2.25 пераліку

-

5 дзён з дня

звароту

Спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503 тэл. 222 43 41)

19. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, - пункт 2.29 пераліку

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дзён з дня

звароту

Намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык І.Л.

каб. 508В тел.306 43 70

 

20. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне - пункт 2.35 пераліку

заяву асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага)

 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

 

даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

 

пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

 

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

 

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых организаций- 1 месяц

Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503 тэл. 222 43 41

 

21. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе - пункт 2.44 пераліку

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня

звароту

Спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503 тэл. 222 43 41

22. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншым даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь - пункт 18.7 пераліку

заяву

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык І.Л.

каб. 508В тел.306 43 70

23. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб - пункт 18.13 пераліку

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

У дзень звароту

Намеснік галоўнага бухгалтара

Сакольчык І.Л.

каб. 508В тел.306 43 70

24. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў - пункт 1.1.5 пераліку

заявление (скачать)

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

 

Вядучы юрысконсульт Алдашкина Д.У.

каб.503

тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503

тэл. 222 43 41)

25. Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку павелічэння складу сям'і) - пункт 1.1.5-1 пераліку

заяву

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) складаліся на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - пры наяўнасцi права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

 

Вядучы юрысконсульт Алдашкина Д.У.

каб.503

тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503

тэл. 222 43 41)

26. Прыняцце рашэння аб унясенні змяненняў у склад сям'і, з якім грамадзянін знаходзіцца на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў (у выпадку змяншэння складу сям'і) - пункт 1.1.5-2 пераліку

заяву

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы

 

Вядучы юрысконсульт Алдашкина Д.У.

каб.503

тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503

тэл. 222 43 41)

27. Прыняцце рашэння аб падзеле (аб'яднанні) чарзе, аб пераафармленні чарзе з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'i - пункт 1.1.6 пераліку

заяву

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або) стаяць на такім уліку

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права

звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

15 дзён з дня падачы заявы

 

Вядучы юрысконсульт Алдашкина Д.У.

каб.503

тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503

тэл. 222 43 41)

28. Прыняцце рашэння аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў - пункт 1.1.7 пераліку

заяву

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы

Вядучы юрысконсульт Алдашкина Д.У.

каб.503

тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503

тэл. 222 43 41)

29. Прыняцце рашэння аб пастаноўцы на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце - пункт 1.1.8 пераліку

заяву

пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання), якія прымаюцца на ўлік грамадзян, якія жадаюць атрымаць жылое памяшканне ў інтэрнаце

дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае атрыманне жылога памяшкання ў інтэрнаце, - у выпадку наяўнасці такога права

адзін месяц з дня падачы заявы

 

Спецыяліст па кадрах

Барысевіч М.В.

каб.503

тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503

тэл. 222 43 41)

30. Выдача даведкі аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў - пункт 1.3.1 пераліку

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

у дзень звароту

Вядучы юрысконсульт Алдашкина Д.У.

каб.503

тэл. 222 43 41

(Начальнік ОПиОКР Карніенка Е.Л.

каб.503

тэл. 222 43 41)

 

Месцазнаходжанне службовых асоб,

адказных за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

г. Мінск, просп.Победителей, 23/3

Адміністрацыйныя працэдуры бясплатныя.